Warning: Division by zero in /usr/share/nginx/html/includes/Signal_Volume.php on line 34
Cophieu68.vn Mobile
Mã CK:

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG


Đột biến trong: 10 ngày     20 ngày     30 ngày     
Tỉ lệ Đột biến: >=100,000   >=200,000   >=300,000   >=400,000   >=500,000   
Khối lượng Đột biến: >= 2 lần     >= 3 lần     >= 4 lần     >= 5 lần     >= 6 lần     >= 7 lần     >= 8 lần     >= 9 lần     >= 10 lần
Ngày Giao Dịch cuối cùng: 2021-07-30   2021-07-29   2021-07-28   2021-07-27   

Điều kiện:  10 ngày, KL >= 200,000, Tỉ Lệ >= 4 lần, Ngày 2021-07-30

CK GIÁ +/- KL KLTB Tỉ Lệ
PPH 27.3 3.5 405,900 6,290 64.5
VLF 2.0 0.2 555,500 17,400 31.9
DNY 2.8 0.3 228,200 9,640 23.7
LMH 8.8 -0.2 3,186,200 159,570 20.0
ATA 1.5 -0.1 1,338,900 82,030 16.3
HNM 8.0 1 346,900 23,330 14.9
SSN 5.3 -0.2 351,400 33,060 10.6
HVG 2.2 0.1 7,426,000 984,670 7.5
CLG 1.0 0.1 302,700 42,100 7.2
PLC 28.0 1 1,699,700 237,843 7.1
CTD 63.0 3.5 1,017,100 151,510 6.7
DIC 1.5 -0.1 288,200 45,070 6.4
DCS 1.7 0.2 2,741,900 435,140 6.3
BCC 10.8 0.6 2,351,900 378,483 6.2
NDF 1.2 -0.1 309,400 60,940 5.1
PVX 1.8 0 2,692,400 541,690 5.0
ACB 36.2 2 35,156,000 7,292,310 4.8
SCI 28.9 -1.5 527,200 110,080 4.8
REE 55.0 2.6 1,927,400 421,040 4.6
NTL 29.1 1.9 5,330,500 1,165,310 4.6
ATB 1.4 -0.1 463,600 103,720 4.5
VMI 1.0 -0.1 641,800 151,510 4.2
SAB 159.0 2 501,300 119,030 4.2
MPT 1.7 0.2 575,600 141,610 4.1
DPM 25.5 1.2 8,000,800 1,990,340 4.0

Danh Mục Tin Tức: