Mã CK:

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG


Đột biến trong: 10 ngày     20 ngày     30 ngày     
Tỉ lệ Đột biến: >=100,000   >=200,000   >=300,000   >=400,000   >=500,000   
Khối lượng Đột biến: >= 2 lần     >= 3 lần     >= 4 lần     >= 5 lần     >= 6 lần     >= 7 lần     >= 8 lần     >= 9 lần     >= 10 lần
Ngày Giao Dịch cuối cùng: 2021-02-24   2021-02-23   2021-02-22   2021-02-19   

Điều kiện:  10 ngày, KL >= 200,000, Tỉ Lệ >= 4 lần, Ngày 2021-02-24

CK GIÁ +/- KL KLTB Tỉ Lệ
TCD 14.4 0.9 224,000 12,530 17.9
HSL 6.1 0.4 835,000 80,530 10.4
EVS 10.4 0.9 319,500 35,020 9.1
QTP 13.6 0.4 2,517,500 340,605 7.4
MST 7.5 0.6 2,126,383 295,134 7.2
HUT 4.9 0.4 16,821,225 3,121,609 5.4

Danh Mục Tin Tức: