Mã CK:

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG


Đột biến trong: 10 ngày     20 ngày     30 ngày     
Tỉ lệ Đột biến: >=100,000   >=200,000   >=300,000   >=400,000   >=500,000   
Khối lượng Đột biến: >= 2 lần     >= 3 lần     >= 4 lần     >= 5 lần     >= 6 lần     >= 7 lần     >= 8 lần     >= 9 lần     >= 10 lần
Ngày Giao Dịch cuối cùng: 2020-04-03   2020-04-01   2020-03-31   2020-03-30   

Điều kiện:  10 ngày, KL >= 200,000, Tỉ Lệ >= 4 lần, Ngày 2020-04-03

CK GIÁ +/- KL KLTB Tỉ Lệ
VNH 1.1 -0.1 672,500 5,373 125.2
VIG 0.6 0.1 446,500 9,442 47.3
MST 3.3 0.2 5,510,520 381,509 14.4
DPS 0.2 0 471,004 36,110 13.0
AVF 0.4 0 300,800 26,920 11.2
CMX 10.4 -0.3 238,530 41,916 5.7
PXT 1.2 0.1 232,530 44,649 5.2
BII 0.6 0 1,096,600 221,687 4.9
TNA 13.9 -1 200,410 45,785 4.4
EIB 15.2 0 1,313,270 325,315 4.0

Danh Mục Tin Tức: