Mã CK:

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG


Đột biến trong: 10 ngày     20 ngày     30 ngày     
Tỉ lệ Đột biến: >=100,000   >=200,000   >=300,000   >=400,000   >=500,000   
Khối lượng Đột biến: >= 2 lần     >= 3 lần     >= 4 lần     >= 5 lần     >= 6 lần     >= 7 lần     >= 8 lần     >= 9 lần     >= 10 lần
Ngày Giao Dịch cuối cùng: 2019-11-15   2019-11-14   2019-11-13   2019-11-12   

Điều kiện:  10 ngày, KL >= 200,000, Tỉ Lệ >= 4 lần, Ngày 2019-11-15

CK GIÁ +/- KL KLTB Tỉ Lệ
CLG 5.5 0.3 635,130 85,238 7.5
HAI 2.2 -0.2 15,701,750 2,403,123 6.5
SPI 1.2 0 361,100 59,790 6.0
VOS 1.8 0.1 277,710 55,325 5.0
MPT 1.8 0.1 258,700 56,589 4.6

Danh Mục Tin Tức: