Mã CK:

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG


Đột biến trong: 10 ngày     20 ngày     30 ngày     
Tỉ lệ Đột biến: >=100,000   >=200,000   >=300,000   >=400,000   >=500,000   
Khối lượng Đột biến: >= 2 lần     >= 3 lần     >= 4 lần     >= 5 lần     >= 6 lần     >= 7 lần     >= 8 lần     >= 9 lần     >= 10 lần
Ngày Giao Dịch cuối cùng: 2019-08-23   2019-08-22   2019-08-21   2019-08-20   

Điều kiện:  10 ngày, KL >= 200,000, Tỉ Lệ >= 4 lần, Ngày 2019-08-23

CK GIÁ +/- KL KLTB Tỉ Lệ
LIX 41.3 -0.1 202,520 3,582 56.5
HNM 6.5 -0.7 465,200 15,560 29.9
CMBB1902 3.6 0 462,710 62,336 7.4
JVC 3.1 0.2 841,740 121,030 7.0
EVG 2.8 0.2 2,389,860 359,311 6.7
ASA 2.3 0.3 293,600 44,450 6.6

Danh Mục Tin Tức: