Mã CK:

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG


Đột biến trong: 10 ngày     20 ngày     30 ngày     
Tỉ lệ Đột biến: >=100,000   >=200,000   >=300,000   >=400,000   >=500,000   
Khối lượng Đột biến: >= 2 lần     >= 3 lần     >= 4 lần     >= 5 lần     >= 6 lần     >= 7 lần     >= 8 lần     >= 9 lần     >= 10 lần
Ngày Giao Dịch cuối cùng: 2019-06-14   2019-06-13   2019-06-12   2019-06-11   

Điều kiện:  10 ngày, KL >= 200,000, Tỉ Lệ >= 4 lần, Ngày 2019-06-14

CK GIÁ +/- KL KLTB Tỉ Lệ
SSN 2.4 -0.4 229,300 5,870 39.1
HAI 1.9 0.1 6,980,480 317,327 22.0
AMD 1.9 0 4,658,440 612,512 7.6
ACV 83.0 2.5 327,700 44,340 7.4
VCB 69.2 1.9 2,478,770 447,351 5.5
CSC 19.0 -0.8 244,500 49,190 5.0
CDO 1.1 0 295,700 69,150 4.3
DLG 1.5 0.1 4,161,630 1,000,948 4.2

Danh Mục Tin Tức: