Mã CK:

Cổ đông lớn - Công ty liên kết CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao


LAS   11.40   0.10  (0.9%)


CỔ ĐÔNG LỚN

Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ
1/ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 78,791,985 69.82%

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công Ty Vốn hóa (triệu VND) Tỉ Lệ
1/ CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao 14,500 30%
2/ CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao 14,500 30%
3/ CTCP Cơ khí Supe Lâm Thao 8,600 29%
4/ CTCP Cơ khí Supe Lâm Thao 8,600 29%

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Họ tên Chức vụ Năm sinh Cổ phần
Ông Phạm Quang Tuyến CTHĐQT 1984 16,934,724
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương TVHĐQT N/A N/A
Ông Bùi Sơn Hải TVHĐQT N/A 16,928,460
Ông Phạm Thanh Tùng TGĐ/TVHĐQT N/A N/A
Ông Nguyễn Thành Công TVHĐQT/Phó TGĐ 1985 11,291,643
Ông Văn Khắc Minh Phó TGĐ 2013 295
Ông Vũ Xuân Hồng Phó TGĐ 2014 N/A
Ông Lê Hồng Thắng KTT 1988 5,220
Ông Nguyễn Chí Thức TBKS 2016 N/A
Ông Nguyễn Văn Thọ Thành viên BKS 2013 13,833
Ông Vi Hoàng Sơn Thành viên BKS N/A N/A

Danh Mục Tin Tức: