Mã CK:

Cổ đông lớn - Công ty liên kết ATX (Vienna)


^ATX   2,989.87   41.91  (1.4%)


CỔ ĐÔNG LỚN

Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công Ty Vốn hóa (triệu VND) Tỉ Lệ

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Họ tên Chức vụ Năm sinh Cổ phần

Danh Mục Tin Tức: