Mã CK:

Báo cáo tài chính CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận


BMD   7.50   2.10  (38.9%)


[ 2021 ]    [ 2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    
Chỉ tiêu Cân đối kế toán Quý 4/2021 Quý 2/2020 Quý 4/2019 Quý 2/2019 Quý 4/2018
TÀI SẢN NGẮN HẠN 74,606 72,001 82,571 76,508 90,302
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Hàng tồn kho 1,585 1,948 2,035 2,182 1,069
TÀI SẢN DÀI HẠN 11,071 13,952 14,971 8,963 10,208
Tài sản cố định 10,798 13,880 14,921 8,849 9,445
Đầu tư tài chính dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 85,677 85,953 97,543 85,471 100,510
NỢ PHẢI TRẢ 48,561 53,248 63,578 55,651 70,040
VỐN CHỦ SỞ HỮU 37,116 32,705 33,964 29,820 30,470
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 85,677 85,953 97,543 100,510


Chỉ tiêu Kết quả kinh doanh Quý 2/2017
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 34,495
Giá vốn hàng bán 27,288
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,208
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,473
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,446
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,096
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 1,096


Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN