Mã CK:

Báo cáo tài chính CTCP Thép Nam Kim


NKG   16.05   -0.25  (-1.5%)


[ 2022 ]    [ 2021 ]    [ 2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    
Chỉ tiêu Cân đối kế toán Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021
TÀI SẢN NGẮN HẠN 10,475,755 12,738,165 13,074,876 13,217,067 12,218,952
Đầu tư tài chính ngắn hạn 251,570 420,052 486,657 437,968 447,714
Hàng tồn kho 7,061,263 8,837,813 8,439,114 8,501,932 8,281,324
TÀI SẢN DÀI HẠN 3,045,851 3,122,040 3,183,270 3,220,196 3,163,690
Tài sản cố định 2,588,279 2,620,073 2,712,909 2,703,760 2,770,701
Đầu tư tài chính dài hạn 8,180 8,180 8,180 8,180 8,180
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 13,521,605 15,860,205 16,258,145 16,437,262 15,382,643
NỢ PHẢI TRẢ 8,143,978 10,126,228 10,105,482 10,199,899 9,659,439
VỐN CHỦ SỞ HỮU 5,377,628 5,733,977 6,152,663 6,237,363 5,723,204
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 13,521,605 15,860,205 16,258,145 16,437,262 15,382,643


Chỉ tiêu Kết quả kinh doanh Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4,320,863 4,437,556 7,206,141 7,163,769 8,794,902
Giá vốn hàng bán 4,448,895 4,583,215 6,302,435 6,194,496 7,722,179
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -149,070 -159,173 893,579 956,871 1,057,785
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -399,958 -475,886 239,106 590,741 495,297
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -400,292 -475,991 239,566 590,653 513,526
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -356,349 -418,676 201,459 506,872 452,353
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ -356,349 -418,676 201,459 506,872 452,353


Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN