Mã CK:

Báo cáo tài chính CTCP Licogi 14


L14   44.80   0.60  (1.4%)


[ 2022 ]    [ 2021 ]    [ 2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    
Chỉ tiêu Cân đối kế toán Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021
TÀI SẢN NGẮN HẠN 451,282 434,305 435,994 1,204,503 1,098,338
Đầu tư tài chính ngắn hạn 63,204 155,946 153,107 790,744 745,853
Hàng tồn kho 166,526 155,880 117,824 140,241 122,667
TÀI SẢN DÀI HẠN 115,550 119,563 115,913 77,487 64,650
Tài sản cố định 27,192 28,294 21,732 36,051 27,257
Đầu tư tài chính dài hạn 56,100 56,100 56,100
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 566,832 553,868 551,907 1,281,990 1,162,988
NỢ PHẢI TRẢ 162,653 183,340 189,498 416,882 409,836
VỐN CHỦ SỞ HỮU 404,179 370,528 362,409 865,108 753,152
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 566,832 553,868 551,907 1,281,990 1,162,988


Chỉ tiêu Kết quả kinh doanh Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 44,362 35,083 64,952 29,065 56,028
Giá vốn hàng bán 24,062 13,098 26,187 12,111 40,403
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20,300 21,986 38,765 16,954 15,625
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 36,620 11,264 -157,013 139,985 374,579
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 36,614 11,264 -156,213 139,985 374,576
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 34,600 8,119 -135,686 111,956 325,661
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 34,600 8,119 -85,276 61,546 171,613


Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN