Mã CK:

Báo cáo tài chính CTCP Hoàng Anh Gia Lai


HAG   5.81   -0.11  (-1.9%)


[ 2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    
Chỉ tiêu Cân đối kế toán Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019
TÀI SẢN NGẮN HẠN 10,136 9,105,201 7,815,057 6,504,079 7,149,532
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Hàng tồn kho 2,287 2,559,772 2,335,518 2,325,509 2,207,477
TÀI SẢN DÀI HẠN 26,165 32,972,695 32,502,583 32,861,798 31,449,321
Tài sản cố định 13,923 12,085,238 11,040,257 10,237,345 10,247,499
Đầu tư tài chính dài hạn 277 272,437 285,832 286,441 284,238
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 36,301 42,077,895 40,317,640 39,365,877 38,598,853
NỢ PHẢI TRẢ 26,626 26,346,364 24,339,734 22,952,335 21,577,260
VỐN CHỦ SỞ HỮU 9,675 15,731,531 15,977,905 16,413,542 17,021,593
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 36,301 42,077,895 40,317,640 39,365,877 38,598,853


Chỉ tiêu Kết quả kinh doanh Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 920 700,837 646,889 835,996 609,694
Giá vốn hàng bán 1,082 756,718 511,583 550,945 621,690
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -168 -56,163 124,582 282,669 -19,060
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -868 -407,118 -94,185 -64,650 -242,054
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -1,521 -569,766 -61,939 -79,193 -512,638
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -1,526 -568,024 -64,620 -78,215 -343,223
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ -1,174 -187,403 10,461 -69,196 56,055


Danh Mục Tin Tức: