Mã CK:

Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Đất Xanh


DXG   16.35   -1.20  (-6.8%)


[ 2022 ]    [ 2021 ]    [ 2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    
Chỉ tiêu Cân đối kế toán Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021
TÀI SẢN NGẮN HẠN 27,257,397 25,719,808 25,230,038 25,165,235 24,143,045
Đầu tư tài chính ngắn hạn 153,803 284,858 285,928 822,025 1,133,229
Hàng tồn kho 12,622,465 11,410,533 11,852,649 11,141,392 9,639,547
TÀI SẢN DÀI HẠN 3,151,013 3,151,602 3,024,023 3,402,538 3,606,243
Tài sản cố định 383,265 388,767 426,593 429,625 377,032
Đầu tư tài chính dài hạn 397,249 505,974 353,361 106,500 106,500
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 30,408,410 28,871,410 28,254,061 28,567,773 27,749,288
NỢ PHẢI TRẢ 16,102,403 14,900,632 14,872,586 15,464,459 14,752,299
VỐN CHỦ SỞ HỮU 14,306,007 13,970,778 13,381,475 13,103,314 12,996,989
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 30,408,410 28,871,410 28,254,061 28,567,773 27,749,288


Chỉ tiêu Kết quả kinh doanh Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,567,868 1,792,196 2,287,172 1,302,621 3,541,125
Giá vốn hàng bán 756,854 755,673 1,146,576 520,103 1,607,618
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 792,952 1,036,523 1,116,980 782,518 1,955,537
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 327,176 516,940 398,485 250,740 955,079
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 316,029 535,817 360,831 251,360 979,277
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 262,088 408,376 245,484 160,254 477,532
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 133,112 270,194 275,280 51,967 298,948


Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN