Mã CK:

Báo cáo tài chính CTCP Chứng khoán Agribank


AGR   8.21   -0.61  (-6.9%)


[ 2022 ]    [ 2021 ]    [ 2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    
Chỉ tiêu Cân đối kế toán Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021
TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,483,353 2,773,033 2,671,957 2,273,466
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Hàng tồn kho
TÀI SẢN DÀI HẠN 63,195 65,208 67,312 266,934
Tài sản cố định 40,520 42,374 44,229 43,708
Đầu tư tài chính dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,546,548 2,838,241 2,739,269 2,540,400
NỢ PHẢI TRẢ 84,248 330,047 282,418 202,068
VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,462,300 2,508,193 2,456,852 2,338,332
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,546,548 2,838,241 2,739,269 2,540,400


Chỉ tiêu Kết quả kinh doanh Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 86,059 101,736 123,968 76,362 90,936
Giá vốn hàng bán 46,889 38,240 10,763 31,150 -68,168
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 46,889 38,240 10,763 31,150 -68,168
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 26,259 44,309 97,361 14,635 120,789
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 26,263 61,151 97,566 29,756 269,795
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 21,544 50,227 78,895 22,830 257,152
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 21,544 50,227 78,895 22,830 257,152


Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN