Mã CK:

Lịch sự kiện CTCP Hoàng Anh Gia Lai


HAG   5.81   -0.11  (-1.9%)


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Phát hành khác 16/08/2017
16/08/2017
Phát hành thêm: 137,500,000

HAG: 21.8.2017, giao dịch 137.500.000 cp niêm yết bổ sung (15/08/2017 06:17)
HAG: 16.8.2017, niêm yết bổ sung 137.500.000 cp (15/08/2017 06:16)
HAG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 927.399.283 cp (08/06/2017 17:15)
Cổ phiếu thưởng 27/08/2014
26/09/2014
10/1
Phát hành thêm: 71,813,254 (2215)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2014

--

HAG: 26.9.2014, niêm yết bổ sung 71.813.254 cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 718.154.693 cổ phiếu ( Bảy trăm mười tám triệu một trăm năm mươi bốn ngàn sáu trăm chín mươi ba cổ phiếu)

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 789.967.947 cổ phiếu ( Bảy trăm tám mươi chín triệu chín trăm sáu mươi bảy ngàn chín trăm bốn mươi bảy cổ phiếu)

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/09/2014
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
Phát hành hiện hữu 15/11/2013
17/11/2013
250/0
(giá: 0)
Phát hành thêm: 0

Thực hiện quyền mua cổ phiếu CTCP Đầu tư Bất động sản An Phú
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2013
Ngày nộp tiền: 27/11/2013-17/12/2013
Cổ tức bằng tiền 15/11/2013
03/12/2013
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2013
Phát hành khác 31/07/2013
31/07/2013
Phát hành thêm: 73,309,434

HAG: 16/6/2013, giao dịch 73.309.434 cp PH riêng lẻ
Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài để chuyển đổi trái phiếu quốc tế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0401/13/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 04/01/2013. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất việc phát hành: từ ngày 12/06/2013 đến ngày 12/06/2014.
Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 31/07/2013
Phát hành hiện hữu 04/04/2013
01/07/2013
5/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 107,474,210

Mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 5:1 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2013
Ngày nộp tiền: 22/04/2013-22/05/2013
-----------------
HAG: 1/7, giao dịch 107.474.210 cổ phiếu phát hành thêm (21/06/2013 15:45)
Cổ phiếu thưởng 24/04/2012
04/06/2012
100/15
Phát hành thêm: 70,090,459 (1630)

Chia cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100 : 15
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2012
-------
HAG: 4/6 - giao dịch 70.090.459 cổ phiếu phát hành thêm (25/05/2012 17:44)
Cổ phiếu thưởng 19/01/2011
28/02/2011
2/1
Phát hành thêm: 155,759,893 (456)

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2011
-----------------------
Ngày giao dịch chính thức cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE
Ngày 21/02/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đã có Thông báo số 143/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HAG).


Số lượng: 155.759.893 cổ phiếu (Một trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi chín ngàn tám trăm chín mươi ba cổ phiếu).

Đây là số cổ phiếu phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 25/2011/TB-SGDHCM ngày 11/01/2011 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 1.557.598.930.000 đồng (Một ngàn năm trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm chín mươi tám triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng).

Ngày niêm yết có hiệu lực: 21/02/2011

Ngày chính thức giao dịch: 28/02/2011.
(Theo hsx.vn)

Tổng ck niêm yết: 467.280.590
Cổ phiếu quỹ: 0
Phát hành khác 12/01/2011
12/01/2011
Phát hành thêm: 19,000,000

Ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE
Thông báo ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung trên HOSE của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HAG).


Mã chứng khoán: HAG

Số lượng niêm yết bổ sung: 19.000.000 cổ phiếu (Mười chín triệu cổ phiếu).

Đây là số cổ phiếu phát hành thêm riêng lẻ cho đối tác chiến lược hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo đúng phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1808/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2010 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng).

Ngày niêm yết có hiệu lực: 05/01/2011

Ngày chính thức giao dịch: 12/01/2011
Mua cổ phiếu quỹ 22/10/2010
22/10/2010
KL cổ phiếu quỹ mua: -512,290

HAG: Đã bán hơn 510.000 cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 0 CP.

Thời gian kết thúc thực hiện giao dịch: ngày 22/10/2010.
Cổ tức bằng tiền 03/08/2010
26/08/2010
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tr. c. t.c b.ng ti.n m.t n.m 2009 1.000..ng/c. phi.u
Ng
Phát hành khác 31/05/2010
31/05/2010
Phát hành thêm: 22,055,239

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HAG).


Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng: 22.055.239 cổ phiếu (Hai mươi hai triệu không trăm năm mươi lăm ngàn hai trăm ba mươi chín cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu phát hành từ trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/10/2009.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 220.552.390.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ năm trăm năm mươi hai triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 25/05/2010

Ngày chính thức giao dịch: 31/05/2010.
(Theo hsx.vn)
Mua cổ phiếu quỹ 31/12/2009
31/12/2009
KL cổ phiếu quỹ mua: -2,792,135

HAG: Đã bán thỏa thuận 2.792.135 cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán: 2.792.135 CP.
Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 512.290 CP.
Cổ phiếu thưởng 06/11/2009
10/12/2009
2/1
Phát hành thêm: 89,650,957 (149)

HAG: 6/11 không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1

Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HAG).

Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Số lượng: 90.650.957 cổ phiếu (Chín mươi triệu sáu trăm năm mươi ngàn chín trăm năm mươi bảy cổ phiếu)
Đây là số cổ phiếu phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 615/TB-SGDHCM ngày 27/10/2009 và Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên của Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó bao gồm:

Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1): 89.650.957 CP
Cổ phiếu thưởng cho CBCNV: 1.000.000 CP (Hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 05 năm
Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 906.509.570.000 đồng (Chín trăm lẻ sáu tỷ năm trăm lẻ chín triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng)
Ngày niêm yết có hiệu lực: 03/12/2009
Ngày chính thức giao dịch: 10/12/2009.
(Theo hsx.vn)
Phát hành nội bộ 06/11/2009
10/12/2009
Phát hành thêm: 1,000,000

+ Cổ phiếu thưởng cho CBCNV: 1.000.000 CP (Hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 05 năm)
Mua cổ phiếu quỹ 10/07/2009
10/07/2009
KL cổ phiếu quỹ mua: 512,290

HAG: Đã mua 512.290 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

* Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 2.792.135 CP (1,55%).
* Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 3.000.000 CP.
* Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 512.290 CP.
* Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 3.304.425 CP (1,837%).
Cổ tức bằng tiền 25/03/2009
15/04/2009
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Cổ tức năm 2008, 1.500 đ/cp
Mua cổ phiếu quỹ 22/12/2008
22/12/2008
KL cổ phiếu quỹ mua: 2,792,135

HAG: Đã mua 2.792.135 cổ phiếu quỹ

Danh Mục Tin Tức: