Mã CK:

Lịch sự kiện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP


ACV   78.10   0.10  (0.1%)


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ tức bằng tiền 15/11/2019
18/12/2019
9%
900 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 900 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 20/09/2018
22/10/2018
9%
900 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 900 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 09/11/2017
12/12/2017
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 600 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu
ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016.           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 12/12/2017.
          - Địa điểm thực hiện:
               +
Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ
tức tại Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP vào các ngày làm
việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/12/2017 và xuất trình CMND.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Danh Mục Tin Tức: