Mã CK:

SỨC MẠNH CHỈ SỐ CƠ BẢN

STT Mã CK HiệuQuả GiáTrị LướtSóng TrungBình
1 PVD 62.6%
2 PVS 64.4%
3 TCM 74.6%
4 TNG 69%
5 CTG 58.1%
6 HBC 75.5%
7 VRE 62%
8 DLG 53.1%
9 ART 78.6%
10 HSG 53.2%
11 BID 55.8%
12 ACB 71%
13 SHB 69.9%
14 VHM 69%
15 HUT 60.5%
16 DXG 84.6%
17 VPB 68.6%
18 SSI 70%
19 LDG 82.9%
20 SHS 81.1%
21 NDN 60.9%
22 TCB 67.8%
23 BII 53.5%
24 HCM 69.4%
25 ASM 83.9%

Danh Mục Tin Tức: