Mã CK:

SỨC MẠNH CHỈ SỐ CƠ BẢN

STT Mã CK HiệuQuả GiáTrị LướtSóng TrungBình
1 PVD 65%
2 DLG 64.1%
3 PVS 64.2%
4 VRE 63.5%
5 CTG 58.8%
6 HBC 70.2%
7 HCM 65.3%
8 SHB 71.5%
9 ACB 63.1%
10 HVG 33.6%
11 SSI 67.3%
12 HSG 59.7%
13 DXG 79.6%
14 PVX 44%
15 MBB 65.2%
16 ART 74.6%
17 TCB 65.2%
18 APG 58.6%
19 TNG 76.4%
20 SHS 72.4%
21 NVB 47.8%
22 VPB 68.4%
23 FPT 71.3%
24 BID 55.3%
25 HPG 72.9%

Danh Mục Tin Tức: