Mã CK:

SỨC MẠNH CHỈ SỐ CƠ BẢN

STT Mã CK HiệuQuả GiáTrị LướtSóng TrungBình
1 HSG 52%
2 CTG 57.1%
3 SHB 69.6%
4 PVS 61.3%
5 ART 75.5%
6 PVD 61.1%
7 STB 60.4%
8 MBB 66.7%
9 VPB 70.9%
10 SSI 73%
11 HPG 79.5%
12 BID 55.2%
13 ROS 56.4%
14 ACB 67.8%
15 DXG 86.9%
16 TCB 70.1%
17 HDB 68.4%
18 LDG 86.2%
19 SCR 67.6%
20 VCB 59%
21 VGC 64.9%
22 VRE 61.4%
23 SHS 73.5%
24 ASM 83.7%
25 LMH 52.3%

Danh Mục Tin Tức: