Mã CK:

HSG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN


 
[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    

Xem theo Năm   |   Xem theo Quý
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019
Doanh Thu Thuần 6,584,999 6,349,810 7,228,246
Giá Vốn Hàng Bán 5,631,901 5,509,315 6,257,870
Lợi Nhuận Gộp 953,098 840,496 970,376
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 174,020 198,805 200,089
     Trong đó: Chi phí lãi vay 157,976 185,552 178,350
Chi phí bán hàng 467,639 403,060 468,747
Chi phí quản lý doanh nghiệp 104,543 136,510 108,332
Tổng Chi phí hoạt động 746,202 738,375 777,168
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 6,720 16,384 14,939
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 213,616 118,505 208,147
Lợi nhuận khác 6,222 -12,709 7,819
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 219,839 105,796 215,966
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN 38,733 13,853 54,892
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A 5 16
Tổng Chi phí lợi nhuận 38,733 13,858 54,908
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 181,105 91,943 161,074

Danh Mục Tin Tức: