Mã CK:

SBD - CTCP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU


 
[ 2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    

Xem theo Năm   |   Xem theo Quý
Kết Quả Kinh Doanh 2019
Doanh Thu Thuần 186,878
Giá Vốn Hàng Bán 152,671
Lợi Nhuận Gộp 34,207
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 5,482
     Trong đó: Chi phí lãi vay 5,378
Chi phí bán hàng 11,715
Chi phí quản lý doanh nghiệp 18,951
Tổng Chi phí hoạt động 36,148
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 433
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -2,567
Lợi nhuận khác -123
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -2,690
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN 995
Lợi ích của cổ đông thiểu số -649
Tổng Chi phí lợi nhuận 346
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -3,035

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN