Mã CK:

CII - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 
[ 2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    

Xem theo Năm   |   Xem theo Quý
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019
Doanh Thu Thuần 651,882 472,022 347,665
Giá Vốn Hàng Bán 392,988 288,181 222,027
Lợi Nhuận Gộp 258,894 183,841 125,637
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 317,592 251,762 347,921
     Trong đó: Chi phí lãi vay 220,312 228,401 183,180
Chi phí bán hàng 9,484 8,241 10,422
Chi phí quản lý doanh nghiệp 129,260 123,126 153,933
Tổng Chi phí hoạt động 456,336 383,129 512,276
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 250,807 575,076 712,424
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 52,997 365,128 339,622
Lợi nhuận khác 51,777 -31,064 44,788
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 104,774 334,064 384,409
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN -11,583 59,236 74,426
Lợi ích của cổ đông thiểu số 98,058 28,868 43,720
Tổng Chi phí lợi nhuận 86,475 88,104 118,146
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 116,357 274,827 309,983

Danh Mục Tin Tức: