Mã CK:

CII - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 
[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    

Xem theo Năm   |   Xem theo Quý
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Doanh Thu Thuần 444,209 454,649 572,850
Giá Vốn Hàng Bán 306,287 313,089 403,257
Lợi Nhuận Gộp 137,922 141,560 169,593
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 260,457 320,478 157,550
     Trong đó: Chi phí lãi vay 182,435 200,119 156,833
Chi phí bán hàng 10,325 9,374 8,575
Chi phí quản lý doanh nghiệp 124,023 102,505 113,556
Tổng Chi phí hoạt động 394,805 432,357 279,681
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 781,784 99,148 134,610
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 537,517 -191,302 22,485
Lợi nhuận khác 96,744 308,270 49,988
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 634,261 116,968 72,473
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN 139,348 -110,655 32,739
Lợi ích của cổ đông thiểu số 84,767 178,560 45,244
Tổng Chi phí lợi nhuận 224,115 67,905 77,983
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 494,913 227,623 39,733

Danh Mục Tin Tức: