Mã CK:

CII - CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 
[ 2021 ]    [ 2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    

Xem theo Năm   |   Xem theo Quý
Kết Quả Kinh Doanh 2021 2020 2020
Doanh Thu Thuần 963,548 2,430,384 1,821,064
Giá Vốn Hàng Bán 649,414 2,066,604 1,484,089
Lợi Nhuận Gộp 314,134 363,781 336,975
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 286,314 214,657 308,319
     Trong đó: Chi phí lãi vay 261,882 161,834 255,079
Chi phí bán hàng 9,722 79,951 65,948
Chi phí quản lý doanh nghiệp 121,019 192,212 153,930
Tổng Chi phí hoạt động 417,055 486,820 528,197
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 188,081 228,810 289,194
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 103,167 108,585 110,118
Lợi nhuận khác -5,017 20,938 3,693
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 98,150 129,522 113,811
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN 50,072 52,068 32,611
Lợi ích của cổ đông thiểu số 43,667 69,331 50,945
Tổng Chi phí lợi nhuận 93,739 121,399 83,556
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4,411 8,123 30,255

Danh Mục Tin Tức: