Mã CK:

^OMXSPI - STOCKHOLM GENERAL (STOCKHOLM)


 

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 28

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 176

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 233

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 240

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 253

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 260

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 267

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 274

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 282

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 341

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 348

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 386

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 393

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 405

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 412

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 420

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/_incomestatement.php on line 427
Kết Quả Kinh Doanh
Doanh Thu Thuần
Giá Vốn Hàng Bán
Lợi Nhuận Gộp
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính
     Trong đó: Chi phí lãi vay
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Tổng Chi phí hoạt động
Tổng doanh thu hoạt động tài chính
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN
Lợi ích của cổ đông thiểu số
Tổng Chi phí lợi nhuận
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Danh Mục Tin Tức: