Mã CK:

Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ (POWER CHART SIGNALS)


Mã CK +/- Khối Lượng KLTB 10 ngày TỔNG ĐIỂM
ILS 16    -0.4 8,200 2,690 25
CTF 24.6    +3.7 113,440 16,294 24
NAV 9    +0.5 20 6,024 22
UDC 4.9    +0.2 400 41,251 21
DNA 20.7    +2.4 200 5,080 20
TV2 151    +5 16,950 27,614 20
VHG 1.4    +0.1 137,300 113,325 20
BVG 1.9    +0.1 1,300 2,220 19
DS3 4.1    +0.1 34,400 124,604 19
S4A 29    +1.2 440 2,167 19
TXM 4.5    +0.1 3,800 1,258 19
BAB 20.5    +0.1 5,300 6,130 18
IDV 30    +0.9 200 1,248 18
L61 20.1    +1.8 100 1,138 18
CGP 10.3    +0.2 2,900 4,507 17
MQN 40.9    +0.4 2,000 2,652 17
PTE 7.1    +0.8 100 3,000 17
TDG 2.4    +0.0 87,140 400,513 17
VEF 105.9    +1.6 4,600 3,069 16
AGM 9.8    +0.6 4,970 40,588 15
DCM 8.3    +0.0 341,540 362,277 15
TBC 25.8    +0.1 50 2,409 15
API 24.6    +1.8 200 2,895 14
DIG 14.0    +0.3 485,540 690,837 14
HAX 13.9    +0.2 38,520 66,700 14
SGP 8.6    +0.5 300 1,460 14
CAV 53    +0.6 50 9,971 13
HAT 36.9    +0.6 1,200 1,471 13
LAS 7.5    0 13,600 8,123 13
PXT 1.3    +0.1 1,510 7,349 13
SJF 3.0    +0.0 273,170 456,992 13
TMS 27.8    +0.8 2,000 7,680 13
VHD 7    +0.5 2,700 1,940 13
DXP 12    +0.3 3,500 4,414 12
HOM 3.6    +0.1 37,400 4,560 12
INN 35.5    +0.5 13,200 2,462 12
MCP 21.3    +1.2 3,740 6,477 12
ACV 83    +2.5 327,700 30,020 11
CHS 8.3    +0.9 100 3,230 11
DAG 6.5    +0.0 162,560 108,860 11
HAC 4.1    +0.1 21,100 87,857 11
HCD 3.9    +0.1 87,470 813,964 11
ITA 3    -0.0 3,050,270 2,053,503 11
POT 14.6    0 0 3,275 11
SJM 0.8    0 0 1,060 11
TCT 53.2    +1.1 110 1,108 11
TGG 3.2    +0.1 324,230 1,003,067 11
BVS 11.6    +0.1 22,400 23,013 10
CEN 18    +1.6 52,800 77,411 10
CRC 14.9    +0.1 104,170 209,334 10

Danh Mục Tin Tức: