Mã CK:

TDB - CTCP THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ tức bằng tiền 06/12/2022
28/12/2022
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 14/09/2022
05/10/2022
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 30/05/2022
28/06/2022
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 23/02/2022
17/03/2022
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 08/09/2021
30/09/2021
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 19/05/2021
28/05/2021
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 27/01/2021
05/02/2021
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 27/07/2020
06/08/2020
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 24/02/2020
10/03/2020
9%
900 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 900 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 05/11/2019
25/11/2019
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 17/05/2019
28/05/2019
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 14/11/2018
05/12/2018
14%
1400 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 10/05/2018
N/A
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 300 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Chi trả cổ tức còn lại năm 2016, 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018           - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng) trong đó thanh toán cổ tức từ lợi nhuận năm 2016 là 3%, cổ tức còn lại năm 2017 là 6% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 16%
          - Thời gian thực hiện: 25/5/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình, lô 28-30 Điện Biên Phủ, Quy Nhơn, Bình Định từ ngày 25/5/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Cổ tức bằng tiền 14/12/2017
26/12/2017
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 5);
+ Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty;
+ Mức lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.
          - Thời gian thực hiện: 04/01/2018
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình, lô 28-30 Điện Biên Phủ, Quy Nhơn, Bình Định
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền 2 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/12/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               +
Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ
tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình, lô 28-30 Điện Biên Phủ, Quy
Nhơn, Bình Định từ ngày 26/12/2017.
               + Chứng khoán lưu
ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên
lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN