Mã CK:

LỊCH SỰ KIỆN

MaCK Tỉ lệ
EMS Cổ tức bằng tiền 09/09/2019
10/10/2019
12% 1200 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
BHN Cổ tức bằng tiền 06/09/2019
01/10/2019
75.57% 7557 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 7,557 đồng/CP
TTV Cổ tức bằng tiền 30/08/2019
10/09/2019
12.10% 1210 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
CAP Cổ tức bằng tiền 29/08/2019
25/09/2019
40% 4000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
CAP Cổ phiếu thưởng 29/08/2019
30/08/2019
100/10 Phát hành thêm: 0
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
GAS Cổ tức bằng tiền 29/08/2019
30/09/2019
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
TTH Cổ phiếu thưởng 29/08/2019
30/08/2019
100/25 Phát hành thêm: 0
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
V12 Cổ tức bằng tiền 29/08/2019
16/09/2019
12% 1200 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
VSC Cổ tức bằng tiền 28/08/2019
13/09/2019
8% 800 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
SIC Cổ tức bằng tiền 27/08/2019
12/09/2019
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
VGV Cổ tức bằng tiền 27/08/2019
19/09/2019
3.60% 360 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 360 đồng/CP
SAS Cổ tức bằng tiền 26/08/2019
10/09/2019
8% 800 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
MBN Cổ tức bằng tiền 23/08/2019
16/09/2019
6% 600 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP
MCH Cổ phiếu thưởng 23/08/2019
24/08/2019
100/15 Phát hành thêm: 94,189,368
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
TVH Cổ tức bằng tiền 23/08/2019
16/09/2019
21.91% 2191 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2,191 đồng/CP


Danh Mục Tin Tức: