Mã CK:

LỊCH SỰ KIỆN

MaCK Tỉ lệ
TND Cổ tức bằng tiền 02/07/2019
15/07/2019
40% 4000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
BHK Cổ tức bằng tiền 01/07/2019
19/07/2019
12% 1200 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
NET Cổ tức bằng tiền 28/06/2019
09/07/2019
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
NBP Cổ tức bằng tiền 27/06/2019
25/07/2019
7% 700 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 700 đồng/CP
VHL Cổ tức bằng tiền 27/06/2019
30/08/2019
30% 3000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
VIT Cổ tức bằng tiền 27/06/2019
15/08/2019
16% 1600 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
ANV Cổ tức bằng tiền 26/06/2019
29/08/2019
3% 300 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 300 đồng/CP
SFG Cổ tức bằng tiền 24/06/2019
10/07/2019
4% 400 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 400 đồng/CP
GND Cổ tức bằng tiền 21/06/2019
10/07/2019
11% 1100 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,100 đồng/CP
BDT Cổ tức bằng tiền 20/06/2019
09/07/2019
6.06% 606 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 606 đồng/CP
BSL Cổ tức bằng tiền 20/06/2019
10/07/2019
6% 600 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP
DAS Cổ tức bằng tiền 20/06/2019
19/07/2019
3% 300 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 300 đồng/CP
GMC Cổ phiếu thưởng 20/06/2019
21/06/2019
100/15 Phát hành thêm: 0
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
PSD Cổ phiếu thưởng 20/06/2019
21/06/2019
100/20 Phát hành thêm: 0
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
BSI Cổ phiếu thưởng 19/06/2019
20/06/2019
100/10 Phát hành thêm: 0
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10


Danh Mục Tin Tức: