Mã CK:

LỊCH SỰ KIỆN

MaCK Tỉ lệ
IDV Cổ tức bằng tiền 21/11/2019
06/12/2019
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
KBE Cổ tức bằng tiền 21/11/2019
18/12/2019
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
SFC Cổ tức bằng tiền 19/11/2019
10/12/2019
30% 3000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
C32 Cổ tức bằng tiền 15/11/2019
28/11/2019
12% 1200 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
PAI Cổ tức bằng tiền 15/11/2019
18/12/2019
2% 200 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 200 đồng/CP
THI Cổ tức bằng tiền 15/11/2019
05/12/2019
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
AST Cổ tức bằng tiền 14/11/2019
08/01/2020
20% 2000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
HPP Cổ tức bằng tiền 14/11/2019
10/01/2020
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
NHC Cổ tức bằng tiền 14/11/2019
27/11/2019
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
SGD Cổ tức bằng tiền 14/11/2019
29/11/2019
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
LHC Cổ tức bằng tiền 12/11/2019
27/11/2019
20% 2000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
DHA Cổ tức bằng tiền 11/11/2019
27/11/2019
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
HT1 Cổ tức bằng tiền 11/11/2019
22/11/2019
12% 1200 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
IDC Cổ tức bằng tiền 11/11/2019
03/12/2019
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
TCO Cổ tức bằng tiền 11/11/2019
25/11/2019
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP


Danh Mục Tin Tức: