Mã CK:

LỊCH SỰ KIỆN

MaCK Tỉ lệ
PNJ Cổ tức bằng tiền 08/12/2020
22/12/2020
6% 600 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 600 đồng/CP
KIP Cổ tức bằng tiền 07/12/2020
24/12/2020
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
PBC Cổ tức bằng tiền 07/12/2020
25/12/2020
1.11% 111 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 111 đồng/CP
RCL Cổ tức bằng tiền 04/12/2020
22/12/2020
4% 400 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 400 đồng/CP
ANV Cổ tức bằng tiền 03/12/2020
30/12/2020
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
DHT Cổ tức bằng tiền 03/12/2020
30/01/2021
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
HNT Cổ tức bằng tiền 03/12/2020
24/12/2020
2.40% 240 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 240 đồng/CP
IDV Cổ tức bằng tiền 03/12/2020
14/12/2020
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
NTC Cổ tức bằng tiền 03/12/2020
29/01/2021
60% 6000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 6,000 đồng/CP
NTC Cổ phiếu thưởng 03/12/2020
04/12/2020
2/1 Phát hành thêm: 0
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
ADP Cổ tức bằng tiền 02/12/2020
18/12/2020
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
HPP Cổ tức bằng tiền 02/12/2020
28/01/2021
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
OPC Cổ tức bằng tiền 02/12/2020
11/12/2020
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
ACC Cổ tức bằng tiền 01/12/2020
25/12/2020
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
DBM Cổ tức bằng tiền 01/12/2020
25/12/2020
12% 1200 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP


Danh Mục Tin Tức: