Mã CK:

LỊCH SỰ KIỆN

MaCK Tỉ lệ
DT4 Cổ tức bằng tiền 11/03/2020
31/07/2020
8.50% 850 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 850 đồng/CP
HCB Cổ tức bằng tiền 09/03/2020
08/04/2020
20% 2000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
REE Cổ tức bằng tiền 02/03/2020
10/04/2020
16% 1600 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
DTV Cổ tức bằng tiền 28/02/2020
17/04/2020
20% 2000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
BDB Cổ tức bằng tiền 27/02/2020
14/04/2020
7% 700 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP
AAM Cổ tức bằng tiền 26/02/2020
09/03/2020
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
EID Cổ tức bằng tiền 26/02/2020
06/03/2020
13% 1300 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
TCM Cổ tức bằng tiền 26/02/2020
25/03/2020
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
TPS Cổ tức bằng tiền 25/02/2020
12/03/2020
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
PGI Cổ tức bằng tiền 24/02/2020
06/03/2020
13% 1300 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
POT Cổ tức bằng tiền 24/02/2020
17/04/2020
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
DSN Cổ tức bằng tiền 21/02/2020
06/03/2020
24% 2400 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2,400 đồng/CP
TNG Cổ tức bằng tiền 21/02/2020
06/03/2020
8% 800 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
VCS Cổ tức bằng tiền 21/02/2020
31/03/2020
20% 2000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
CKH Cổ tức bằng tiền 20/02/2020
31/03/2020
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP


Danh Mục Tin Tức: