Mã CK:

LỊCH SỰ KIỆN

MaCK Tỉ lệ
WSB Cổ tức bằng tiền 12/03/2021
31/03/2021
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
SPC Cổ tức bằng tiền 08/03/2021
29/03/2021
7% 700 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
CPC Cổ tức bằng tiền 04/03/2021
25/03/2021
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
DAE Cổ tức bằng tiền 03/03/2021
26/03/2021
14% 1400 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
SAB Cổ tức bằng tiền 02/03/2021
26/03/2021
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
DSN Cổ tức bằng tiền 26/02/2021
15/03/2021
25% 2500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
SFN Cổ tức bằng tiền 26/02/2021
22/03/2021
7% 700 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
T12 Phát hành hiện hữu 26/02/2021
27/02/2021
1/3(giá: 30,000) Phát hành thêm: 0
BDB Cổ tức bằng tiền 25/02/2021
15/04/2021
7.50% 750 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 750 đồng/CP
PSD Cổ tức bằng tiền 25/02/2021
16/03/2021
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
VCM Cổ tức bằng tiền 25/02/2021
08/03/2021
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
SHE Cổ tức bằng tiền 24/02/2021
15/03/2021
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
VMC Cổ tức bằng tiền 24/02/2021
15/03/2021
8% 800 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
NTH Cổ tức bằng tiền 23/02/2021
12/03/2021
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
PAS Cổ tức bằng tiền 23/02/2021
24/03/2021
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP


Danh Mục Tin Tức: