Mã CK:

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒCANDLE
Engulfing Pattern (Ngày) TVC,   PC1,   AGG,   TNA,   MVC,   BWE,   TNT,   KMR,   HLD,   SMT,   VEF,   SD3,   KHD,   DXV,   KSD,   HD8,   MGC,   FDC,   VPA,   VSM,  
Piercing Pattern (Ngày) VET,  
Harami Pattern (Ngày) TCR,   HMH,   LIC,   CAP,   CPC,  
Hammer Pattern (Ngày) ^JKSE,   ^OSEAX,   ^GDAXI,   FIT,   PAN,   IDC,   SSB,   C4G,   KDC,   HDG,   VDS,   VTO,   MIG,   TGG,   GIL,   CTC,   SJD,   LHG,   CTF,   PPC,   NVB,   SVD,   BCA,   MSH,   PVO,   V21,   DCL,   ACG,   VLG,   UDC,   PGT,   PPS,   GMX,   GIC,   APC,   XMC,   C92,   TKU,   PJT,   UIC,   SPM,   DAD,   VHD,   PCC,   DHT,   LHC,   MCH,   SCD,   CC1,   VCM,  
Inverted Hammer Pattern (Ngày)
Dragonfly Doji Pattern (Ngày) TDH,   ITC,   TNI,   FTM,   PXI,   VC7,   SRB,   MCO,   SD7,   TDP,   BWS,   NTW,   HTC,  
Morning Star Pattern (Ngày) PTS,  
Tweezer Bottoms Pattern (Ngày) BSA,   HPD,  
Bearish Engulfing Pattern (Ngày) DLG,   VJC,   PNJ,   SCJ,   TKG,  
Dark Cloud Cover Pattern (Ngày) SHP,  
Bearish Harami Pattern (Ngày) THD,   SRT,  
Shooting Star Pattern (Ngày) ^AEX,   HAG,   PVT,   HNG,   TPB,   ^TWII,   VPH,   GEG,   ^KS11,   CNG,   HSL,   VNA,   SSH,   VC3,   VTP,   VEA,   BCM,   CVN,   PGI,   ITS,   VTR,   PRE,   HTE,   NCS,   CDC,   HJC,   TW3,   LBM,   SHC,   SKN,  
Hanging Man Pattern (Ngày) TCD,   ITD,   SDA,   CEN,   PMB,   PSE,   TMT,   VE8,   SSG,  
Gravestone Doji Pattern (Ngày) MDF,   DCR,   PMS,  
Evening Star Pattern (Ngày)
Tweezer Tops Pattern (Ngày) DZM,   PPY,  

CANDLEWEEK
Engulfing Pattern (Tuần)
Piercing Pattern (Tuần)
Harami Pattern (Tuần)
Hammer Pattern (Tuần)
Inverted Hammer Pattern (Tuần)
Dragonfly Doji Pattern (Tuần)
Morning Star Pattern (Tuần)
Tweezer Bottoms Pattern (Tuần)
Bearish Engulfing Pattern (Tuần)
Dark Cloud Cover Pattern (Tuần)
Bearish Harami Pattern (Tuần)
Shooting Star Pattern (Tuần)
Hanging Man Pattern (Tuần)
Gravestone Doji Pattern (Tuần)
Evening Star Pattern (Tuần)
Tweezer Tops Pattern (Tuần)

Danh Mục Tin Tức: