Mã CK:

GIÁ SỔ SÁCH


Mã CK Giá Khớp Giá SS % +/- EPS PE
SJG 5.8 1,000 0.6% -994.2 492,241 0
DRG 7.3 1,000 0.7% -992.7 18,543 0.4
PGV 10.9 1,000 1.1% -989.1 133,667 0.1
HHV 10.4 907.3 1.1% -896.9 -10,219 -1
MVN 12.4 1,000 1.2% -987.6 30,360 0.4
SGO 0.2 11.4 1.7% -11.2 -19 -10.5
DPS 0.2 10.5 1.9% -10.3 -201 -1
KSK 0.2 9.3 2.2% -9.1 -14 -14.3
DCS 0.3 10.5 2.9% -10.2 -15 -20
MQB 9.9 327.6 3.0% -317.7 188 52.7

Danh Mục Tin Tức: