Mã CK:

GIÁ SỔ SÁCH


Mã CK Giá Khớp Giá SS % +/- EPS PE
SJG 4.2 1,000 0.4% -995.8 54,566 0.1
PGV 10.4 1,000 1.0% -989.6 -93,245 -0.1
MVN 12.4 1,000 1.2% -987.6 59,542 0.2
KSK 0.2 9.3 2.2% -9.1 -14 -14.3
MQB 9.9 327.6 3.0% -317.7 188 52.7
DCS 0.4 10.5 3.8% -10.1 19 21.1
GVR 16.1 391.5 4.1% -375.4 20,842 0.8
ACM 0.4 8.4 4.8% -8.0 -65 -6.2
DPS 0.5 10.5 4.8% -10.0 -201 -2.5
KHB 0.4 7.5 5.4% -7.1 -1,567 -0.3

Danh Mục Tin Tức: