Mã CK:

GIÁ SỔ SÁCH


Mã CK Giá Khớp Giá SS % +/- EPS PE
DRG 9.1 1,000 0.9% -990.9 -61 -149.2
PDT 11.1 1,000 1.1% -988.9 111,912 0.1
DNN 0.2 12.0 1.7% -11.8 2,413 0.1
DPS 0.3 10.5 2.9% -10.2 -217 -1.4
MQB 9.7 311.9 3.1% -302.2 188 51.6
SGO 0.4 11.4 3.5% -11.0 -19 -21.1
TLP 11.1 207.0 5.4% -195.9 -4,516 -2.5
KSK 0.5 9.3 5.4% -8.8 -14 -35.7
NDF 0.6 11.1 5.4% -10.5 1,124 0.5
VMI 0.6 10.7 5.6% -10.1 -474 -1.3

Danh Mục Tin Tức: