Mã CK:

GIÁ SỔ SÁCH


Mã CK Giá Khớp Giá SS % +/- EPS PE
DRG 12.3 1,000 1.2% -987.7 16,384 0.8
DNN 0.2 12.3 1.6% -12.1 2,675 0.1
KSK 0.2 9.3 2.2% -9.1 -14 -14.3
SGO 0.3 11.4 2.6% -11.1 -19 -15.8
DPS 0.3 10.5 2.9% -10.2 -201 -1.5
MQB 9.7 311.9 3.1% -302.2 188 51.6
NDF 0.5 11.1 4.5% -10.6 1,090 0.5
TLP 9.8 205.6 4.8% -195.8 -2,931 -3.3
DCS 0.5 10.5 4.8% -10.0 12 41.7
KHL 0.2 3.8 5.3% -3.6 -82 -2.4

Danh Mục Tin Tức: