Mã CK:

GIÁ SỔ SÁCH


Mã CK Giá Khớp Giá SS % +/- EPS PE
SJG 5.8 1,000 0.6% -994.2 459,892 0
PGV 10.2 1,000 1.0% -989.8 -51,063 -0.2
MVN 12.4 1,000 1.2% -987.6 59,542 0.2
SGO 0.2 11.4 1.7% -11.2 -19 -10.5
DPS 0.2 10.5 1.9% -10.3 -201 -1
KSK 0.2 9.3 2.2% -9.1 -14 -14.3
KHL 0.1 3.8 2.6% -3.7 -82 -1.2
MQB 9.9 327.6 3.0% -317.7 188 52.7
GVR 12.1 388.7 3.1% -376.6 32,609 0.4
DCS 0.4 10.4 3.8% -10.0 -25 -16

Danh Mục Tin Tức: