Mã CK:

ĐÁY CỔ PHIẾU


1 Tháng  |  2 Tháng  |  3 Tháng  |  6 Tháng  |  9 Tháng  |  12 Tháng  |  24 Tháng

01/07/2020Nhấn vào link Thấp Nhất (12_Tháng) hoặc Cao Nhất (12_Tháng) để sắp xếp.
Mã CK Thấp Nhất
(12_Tháng)
Giá Khớp Cao Nhất
(12_Tháng)
CVRE2013 0.1
29/07/2021
0.1
(0)
12.1
25/01/2021
CTCH2102 0.2
29/07/2021
0.1
(0)
4.7
14/05/2021
CTCH2003 0.2
29/07/2021
0.2
(0)
3.9
22/01/2021
CVNM2104 0.9
29/07/2021
0.7
(0)
4
25/05/2021
CVHM2106 1
29/07/2021
0.9
(0)
5.8
17/05/2021
CVHM2105 1.2
29/07/2021
1.1
(-0.1)
6.4
17/05/2021
CVNM2101 0.6
29/07/2021
0.5
(0)
3.3
13/05/2021
CHPG2107 2
29/07/2021
1.8
(-0.2)
8.2
19/05/2021
CTCH2101 0.9
27/07/2021
0.8
(0)
3.9
17/05/2021
CVNM2105 0.8
29/07/2021
0.8
(0)
2.2
25/05/2021

Danh Mục Tin Tức: