Mã CK:

ĐÁY CỔ PHIẾU


1 Tháng  |  2 Tháng  |  3 Tháng  |  6 Tháng  |  9 Tháng  |  12 Tháng  |  24 Tháng

01/03/2020Nhấn vào link Thấp Nhất (12_Tháng) hoặc Cao Nhất (12_Tháng) để sắp xếp.
Mã CK Thấp Nhất
(12_Tháng)
Giá Khớp Cao Nhất
(12_Tháng)
CMSN2014 0.4
02/03/2021
0.4
(0)
3.2
18/01/2021
EME 27.5
02/03/2021
27.5
(0)
81
29/07/2020
HVG 3.2
02/02/2021
3.2
(0)
7
04/03/2020
CMSN2013 1.1
02/03/2021
1.1
(0)
5
25/01/2021
APH 53.2
29/07/2020
52.1
(1.7)
92.4
27/11/2020
FCC 11
25/11/2020
11
(0)
11
25/11/2020
CVNM2007 0.4
01/03/2021
0.3
(0)
2.5
18/01/2021
CVNM2015 0.4
02/03/2021
0.4
(0)
2.7
18/01/2021
DSG 3.5
09/02/2021
6.3
(0.8)
22
04/06/2020
DGT 29.8
03/02/2021
30
(0)
109.8
07/05/2020

Danh Mục Tin Tức: